Zakres usług


 

Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom.

 

W ramach pomocy prawnej Kancelaria zapewnia:

1) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,

2) występowanie w postępowaniu egzekucyjnym oraz windykację roszczeń,
3) udzielanie porad i konsultacji prawnych.
4) sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych, a także due diligence,

5) sporządzanie projektów pism procesowych, pozwów, apelacji, zażaleń, odwołań.

 

Podstawowy profil działalności w zakresie obsługi klientów indywidualnych:
1) prawo pracy, w tym sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o ustalenie stosunku pracy,
2) prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwód, separację, alimenty, a także o podział majątku po ustaniu wspólności ustawowej
3) sprawy cywilne, w tym dotyczące zobowiązań, własności oraz ochrony dóbr osobistych
4) prawo spadkowe,
5) sprawy administracyjne, w tym dotyczące odwołań od decyzji administracyjnych.

 

 

Podstawowy profil działalności w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych:
1) doradztwo z zakresu prawa handlowego i gospodarczego,
2) doradztwo korporacyjne, obsługa prawna zarządów i rad nadzorczych,
3) sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych, w tym o roboty budowlane, dostawy oraz zlecenia,
4) realizacja projektów łączenia spółek kapitałowych,
5) doradztwo z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy,
6) tworzenie i opiniowanie aktów prawa wewnętrznego spółek,
7) udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi.
8) czynności związane z windykacją należności i z zakresu obrotu wierzytelnościami,

9) doradztwo pod kątem restrukturyzacji zadłużeń,

 

Kancelaria posiada doświadczenia z zakresu obsługi organów administracji, w tym w zakresie:
1) opiniowania projektów instrukcji, regulaminów, zarządzeń itp.,
2) prawa pracy i pragmatyków służbowych,
3) finansów publicznych,

4) ochrony danych osobowych,

5) udzielania informacji publicznych
4) przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a także opiniowania projektów umów i innych dokumentów sporządzanych w ramach ww. postępowań.

 

Ponadto w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych polecam Państwu usługi Mecenas Joanny Siluk, z którą współpracuję w naszym zespole.

 

Dane kontatkowe

tel. + 48 530 633 600

e-mail joanna.siluk@alfa.pl

http://kancelaria-siluk.bydgoszcz.pl/

https://www.facebook.com/pages/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Joanna-Siluk/216769161696803

 

 

 

 

  1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

a. występowanie przed Sądem,

b. pisanie pism procesowych,

c. sporządzanie apelacji i kasacji, Kancelaria wszystkie w/w. czynności wykonuje na terenie całego kraju.

d. sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka,

e. występowanie przed tym Trybunałem.