Jak przygotować się do sprawy


 

Należy podkreślić, że prowadzenie sporów sądowych (nawet z udziałem profesjonalnego pełnomocnika) wymaga od stron inicjatywy dowodowej i przedstawiania dowodów na poparcie lansowanych przez siebie twierdzeń. Przy czym – z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy dotyczące koncentracji materiału procesowego w celu skrócenia czasu rozstrzygania spraw – w zasadzie wszystkie dowody posiadane przez stronę, które zamierza ona powołać powinny znaleźć się w pozwie. Dlatego niejednokrotnie nawet w pozornie prostych sprawach warto zasięgnąć opinii prawnika, który powie jak najlepiej podołać obowiązkom dowodowym w postępowaniu sądowym, tak by kwestie proceduralne nie przesądziły o Państwa porażce a sukcesie strony przeciwnej.

 

Warto zatem – zanim zdecydują się Państwo na samodzielne wniesienie do sądu pierwszego pisma procesowego w sprawie czy to samodzielnie czy z pomocą radcy prawnego lub adwokata – rozważyć jakie dowody pozostają do Państwa dyspozycji.

 

Warto też wiedzieć, że w sytuacjach, w których istnieje możliwość utraty dowodu, który będzie nam niezbędny w przyszłym (lub nawet toczącym się aktualnie) postępowaniu dowód taki może zostać zgodnie z procedura cywilna zabezpieczony - przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu. Podstawa do zabezpieczenia dowodu jest sytuacja, w której zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy (np. świadkowie wyjeżdżają na stałe za granicę, są śmiertelnie chorzy, czy też dowód z oględzin miejsca nie może czekać gdyż przedmiot oględzin może ulec zniszczeniu np. na skutek niekorzystnych warunków pogodowych). Wniosek o zabezpieczenie dowodu składa się w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki lub gdy postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte, w sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma być przeprowadzony.