Bezpieczeństwo Klienta


 

Korzystanie z usług radcy prawnego stanowi dla Państwa gwarancję nie tylko profesjonalizu podczas realizacji sprawy, ale także bezpieczeństwo, że będzie ona prowadzona z zachowaniem zasad gwarantujących przestrzeganie lojalności wobec Klienta oraz wysokich wymogów etycznych.

 

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu radcy prawnego są ustawa  z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 10 poz. 65) oraz Kodeks etyki radcy prawnego.

 

Niezależnie od faktu, że radcowie zobowiązani są do informowania klientów o ww. zasadach podstawowa wiedza na ich temat pozwoli Państwu na dostrzeżenie korzyści jakim jest powierzenie doradztwa prawnego właśnie radcom prawnym, w szczególności oczywiście także mojej Kancelarii oraz osobom z którymi współpracuję.

 

Korzyści te można streścić hasłowo: chodzi o profesjonalizm, zachowanie tajemnicy zawodowej, obowiązek unikania konfliktu interesów, a w przypadku gdy nie są Państwo usatysfakcjonowani  z wykonanej usługi - sformalizowaną odpowiedzialność zawodową za prawidłowe wykonywanie zawodu i obowiązek posiadania przez radców ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Oczywiście przytoczenie wszystkich uregulowań związanych w wykonywaniem zawodu radcy prawnego nie jest w niniejszym opracowaniu ani celowe, ani możliwe.

 

Warto jednak wskazać na następujące uregulowania ustawy o radcach prawnych i Kodeksu etyki radcy prawnego, które pozwolą Państwu upewnić się w decyzji o sięgnięciu po pomoc prawną właśnie do członków naszego zawodu.

 

Zgodnie z ustawą o radcach prawnych radca prawny:
1) jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie.
2) nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
3) podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi.
4) może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów.
5) wypowiadając pełnomocnictwo, umowę zlecenia lub umowę o pracę, obowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności, aby okoliczność ta nie miała negatywnego wpływu na dalszy tok prowadzonych przez niego spraw.
6) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.
7) podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego; za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego oraz za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której była już mowa.

 

Zasady etyki radcy prawnego uchwalone zostały przez VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 10 listopada 2007 roku.

 

Zgodnie z ww. dokumentem podstawowymi wartościami wykonywania zawodu są:
1) niezależność radcy prawnego, która jest gwarancją ochrony praw i wolności obywatela i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, co oznacza, że radca prawny musi być wolny od wszelkich wpływów a szczególnie tych, które mogą wynikać z jego osobistych interesów czy nacisków zewnętrznych, ograniczeń, nakłaniania, gróźb ingerencji bezpośredniej lub pośredniej z jakiejkolwiek strony lub z jakiegokolwiek powodu.
2) unikanie konfliktu interesów
3) obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest podstawą zaufania klienta do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług prawnych.

 

W ramach ww. wartości oraz pozostałych zasad etyki zawodowej radca prawny m.in.
1) nie może reprezentować, ani w żaden sposób brać udziału w tej samej sprawie w imieniu więcej niż jednego klienta, jeśli zachodzi konflikt interesów, a jeżeli konflikt interesów ujawni się w toku sprawy obowiązany jest niezwłocznie się z niej wyłączyć.
2) nie podejmie się prowadzenia sprawy, jeśli nie posiada specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia odpowiedniego do prowadzenia danej sprawy (chyba, że zapewni sobie współpracę radcy prawnego lub adwokata o stosownej wiedzy lub doświadczeniu).
3) w uzasadnionych przypadkach powinien poinformować o możliwości podjęcia próby ugodowej lub skierowania sprawy do mediacji, jeżeli odpowiada to interesowi klienta; radca prawny winien dołożyć wszelkich starań, aby pomóc stronom sporu w osiągnięciu porozumienia bez wszczynania postępowania sądowego lub innego o podobnym charakterze. Jeżeli zaś mimo wszystko do niego dojdzie, powinien zachęcać strony do ugodowego rozwiązania sporu - jeżeli jest to zgodne z interesem jego klienta.

 

Kodeks etyki radcy prawnego reguluje także normy postępowania w stosunkach z klientami. Zgodnie z ww. zasadami m.in.:
1) stosunki pomiędzy radcą prawnym a klientem powinny być oparte na zaufaniu.
2) radca prawny nie może podjąć się prowadzenia sprawy, jeśli nie otrzyma zlecenia od klienta albo od osoby go reprezentującej lub jeżeli sprawa nie zostanie mu powierzona przez właściwy organ.
3) podejmując się prowadzenia sprawy radca prawny obowiązany jest ustalić z klientem lub z osobą go reprezentującą zakres świadczonej pomocy prawnej oraz zasady wynagrodzenia.
4) na żądanie klienta radca prawny winien poinformować go o posiadanym ubezpieczeniu o odpowiedzialności cywilnej oraz o organie przyjmującym skargi na działalność zawodową.
5) radca prawny obowiązany jest informować klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku w sposób ustalony z klientem.
6) radca prawny powinien uzyskać zgodę klienta w miarę możliwości pisemną, na zaniechanie wniesienia środka zmierzającego do wzruszenia orzeczenia sądowego lub skargi konstytucyjnej od orzeczenia kończącego sprawę w danej instancji .
7) radca prawny może, na wyraźne życzenie klienta, wnieść pozew, złożyć wniosek lub środek odwoławczy także wtedy, gdy wcześniej wydał opinię i poinformował go o niecelowości takiej czynności; ma wówczas prawo zwrócić się o pisemne oświadczenie o jej dokonaniu na wyraźne żądanie. Nie powinien jednak wnosić środka odwoławczego w przypadku, gdy w sposób oczywisty naruszałoby to ustawowe wymogi w tym zakresie. Jeżeli radca prawny ocenia, że wniesienie środka zmierzającego do wzruszenia orzeczenia sądowego lub skargi konstytucyjnej jest bezzasadne, a klient z tym stanowiskiem się nie zgadza, może wypowiedzieć pełnomocnictwo w takim terminie, aby umożliwić klientowi powierzenie sprawy i wniesienie środka odwoławczego innej osobie.
8) radcy prawnemu wolno zrezygnować z przyjętego zlecenia w taki sposób, by klient dla ochrony własnych interesów mógł skorzystać z pomocy prawnej innej osoby.
9) radca prawny obowiązany jest zapewnić zastępstwo w przypadku przemijającej przeszkody, tak aby prowadzone przez niego sprawy nie doznały uszczerbku.
10) Radca prawny obowiązany jest wydać klientowi na jego wniosek, po zakończeniu stosunku prawnego, na podstawie którego prowadził sprawę, wszystkie otrzymane od niego dokumenty i pisma otrzymane z sądu lub organu, przed którym prowadził sprawę tego klienta; nie wolno uzależniać wydania tych dokumentów od uregulowania przez klienta należności.

 

 

 

 

 

Strona dedykowana kampanii zawodu radcy prawnego zamieszczona została pod adresem: www.bezpieczniej.kirp.pl. Zachęcam Państwa do zapoznania się również z informacjami zawartymi na ww. stronie.